سدنانیوز

قطع روابط دیپلماتیک با ایران و اخراج اعضای حماس از شروط ریاض برای قطر
قطع روابط دیپلماتیک با ایران و اخراج تمام اعضای حماس از قطر، از جمله شروطی است که ریاض برای دوحه تعیین کرده است.