سدنانیوز

ده کشور بحرانی دنیا کدامند؟
این کشور‌ها به ترتیب از این قرارند: کره شمالی، اریتره، بروندی، سودان، جمهوری دموکراتیک کنگو، مالی، ویتنام، حوزه دریاچه چاد، جمهوری آفریقای مرکزی و پرو.
هندوستان چگونه به هم‌پیمان استراتژیک اسرائیل تبدیل شد؟
اسرائیل هند را بازار خوبی برای فروش کالا‌های خود و یک هم پیمان جایگزین می‌داند و هند نیز به این رژیم به عنوان یک نمونه سرآمد در زمینه فناوری می‌نگرد.
اخـبار بـرگزیـده
ادامه